Akadálymentes logó

 

XXI. évfolyam 136. szám 2014/1 január-május

2014-05-20

Tájékoztató a Testület munkájáról

A képviselő-testület tavaly december 12-én közmeghallgatást tartott, ahol a testület nevében a polgármester beszámolt a legfontosabb önkormányzatot érintő változásokról, valamint Tokaji Tamás tanyagondnok ismertette a 2013. évben elvégzett feladatait. A közmeghallgatáson elhangzottak figyelembevételével a Bogáti utca egy részén járda épül, hiszen évek óta problémát okoz a gyalogosforgalom a Bogáti utcában.

 

Az ősszel három nagyobb beruházást indítottunk meg a kivitelező kiválasztásával. A közcélú sportpálya (Cinka köz) szociális épület kialakítására érkezett árajánlatok közül a képviselő-testület TRI-KOOP Kft. 4.997.000 Ft összegű ajánlatát fogadta el. A munka elkészült, a villanybevezetés folyamatban van a területen.

 

Somogyi LEADER térségek civiljeinek közösségformáló együttműködése című projekthez csatlakoztunk, a folyamatban lévő közcélú sportpályán egy színpad kerül kialakítására. Reményeink szerint a 2014. évi falunapot már ezen a helyszínen tudjuk megrendezni.

 

A „Művelődési Ház nyílászáróinak és közösségi terem burkolat cseréje kivitelezési munkáinak elvégzésére” a képviselő-testület a Sebestyén és Fia Kft. bruttó 6.731.161 Ft összegű árajánlatát fogadta el. A beruházás befejeződött, az önkormányzat saját költségére kívül és belül is festési, mázolási munkálatokat végzett, továbbá egy csúszásmentes szőnyeget is beszereztünk a színpadra. A beruházásra 5.662.058 Ft összegű támogatást kaptunk az Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivataltól.

 

A harmadik beruházásunk a „Kerti fa pavilon építése Somogyjád, Vendégház udvarán kivitelezési munkáinak elvégzése” címet viseli, amelyre a beérkezett árajánlatok közül a képviselő-testület a Sebestyén és Fia Kft. nettó 800.000 Ft összegű árajánlatát fogadta el. E beruházásunk keretében eszközbeszerzés is meg fog valósulni, amely jelenleg is folyamatban van. Összesen 1.835.000 Ft támogatást kaptunk ezen beruházásunkra az MVH-tól.


A „Korszerűsítés és kapacitásbővítés a Somogyjádi „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthonában vállalkozási szerződés keretében” beruházásra a Sebestyén és Fia Építőipari Kivitelező és Fővállalkozó Kft-vel kötöttünk vállalkozási szerződést összesen nettó 74.695.373 Ft összegben. Az építés várható befejezési határideje október 17. napja.

 


A beruházáshoz önkormányzatunknak közel 5 millió forint önerőt kell biztosítania 2014. évi költségvetésében. A beruházás 10 fő bővítést és teljes felújítást foglal magába.


A Berkenye utca útkarbantartási munkáinak elvégzésére a GEIGLER UTÉP Kft-vel kötöttünk vállalkozási szerződést 2.056.000 Ft összegben. A befejezési határidő május 31-e.


Önkormányzatunk minden pályázati felhívást figyel, és amelyet hasznosítani tud, arra pályázik. Már évek óta szinte csak pályázati forrásokból, vagy kisebb önrészeket vállalva újítjuk meg településünk épületeit.


2013. évben is nagy hangsúlyt fektettünk a hátrányos helyzetű családok, egyének támogatására. A START közmunka mintaprogramban 5 projekt keretében közel 70 főt foglalkoztattunk márciustól. A közfoglalkoztatás mellett nagy értékű tárgyi eszközöket is beszerezhettünk, a megtermelt zöldségfélékből bevételünk is keletkezett, és a saját gyártású járdalapokkal járdáinkkal tudtuk felújítani. A faluképünk a szintén e projektekben készült virágládákkal is szépült.


A képviselő-testület 2013-ban is csatlakozott a Bursa Hungarica pályázati kiíráshoz, 10 fő nappali tagozatos hallgató kaphat támogatást. Az önkormányzat havonta 20.000 Ft-tal járul hozzá a somogyjádi felsőfokú tanulmányokat folytatók továbbtanulásához.


Októberben pályázatot nyújtottunk be a „helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódóan. 1.060.000 Ft támogatást kaptunk 64 m3 mennyiségű tűzifára. Az önkormányzatnak önrészt is kellett vállalnia 191.000 Ft összegben. A Somogyjádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat is hozzájárult, e célra 100.000 Ft-ot adott önkormányzatunknak. Összesen 47 család részesült tűzifa támogatásban.


Sajnálatos volt a református templom villámcsapás okozta kár 2013-ban. Nagy gondossággal kerestük az anyagi lehetőségeket, hogy az egyetlen műemlék templomunkat helyreállíthassuk. Így megkerestük a Nemzeti Erőforrások Minisztériumát, Balog Zoltán minisztert is. Támogatási kérelmünket pozitívan bírálták el, és a református templom helyreállítására 3.000.000 Ft összegű támogatást ítéltek meg. A templom felújítását több helyi lakos, civil szervezet, alapítvány és vállalkozó is támogatta anyagilag. A képviselő-testület és a Református Egyházközség nevében ezúton is köszönetet mondunk az adományozóknak. Az önkormányzat 2013. évben 800.000 Ft-tal támogatta a református templom felújítását, 2014. évben további 400.000 Ft-tal járul hozzá a templom felújításához.


Év végén felülvizsgáltuk az önkormányzati tulajdonú helyiségek, földbérletek díjait, és egységesen 3 %-kal emeltük meg a bérleti díjakat, lakbéreket.


Eredményesek vagyunk a sportban is. November 21-én Budapesten a Sportlétesítmények Szövetségétől külön díjat kapott önkormányzatunk.


Ezúton mondunk külön köszönetet az októberben tartott idősek napi rendezvény megszervezéséért és a részvételért. Az október 23-i ünnepi megemlékezésünk is magas színvonalon zajlott, köszönjük a szereplőknek és a felkészítőknek a szép műsort.  Megtartottuk a hagyományos Mikulás napi játszóházat és a meghitt, családias karácsonyi műsorunkat is. Március 15-i megemlékező műsorunkat az ünnep előestéjén tartottuk. Az ünnepség keretében átadtuk a községi kitüntetéseket is, Erről a 6. oldalon olvashatnak.


2014-ben ez idáig képviselő-testületünk 7 nyilvános önálló, 5 zárt, 4 együttes testületi ülést tartott. Az év eleji ülések legfőbb témája a 2014. évi költségvetés elfogadása volt.


Közös Hivatalunkban az év végén és 2014 elején személyi változások történtek. Dr. Molnár Éva volt adóügyi ügyintézőnk november 1-jével kérte megszüntetni kinevezését, mivel Somogyvár jegyzője lett. Évának ezúton is gratulálunk kinevezéséhez. Az adóügyi feladatok elvégzésére Sámson Anita 6 év után GYES-ről tért vissza hivatalunkhoz. 2014 februárjában kiírásra került az aljegyzői pályázat, amelyre három pályázó adta be pályázatát. A pályázók között volt Dakos Péter, a Közös Hivatal pénzügyese is, aki rendelkezett az aljegyzői munkakör betöltéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tudással, így polgármester asszony a fenntartó önkormányzatok polgármestereivel és a jegyző asszonnyal egyetértésben Dakos Péter személye mellett döntött, aki március 1-jével kinevezésre került, amelyhez ezúton is gratulálunk.


A két társulásban fenntartott intézményünk: a Somogyjádi Mikrotérségi Óvodai Társulás, amely a 8 feladatellátási hellyel rendelkező óvodát tartja fenn, és a Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás, amely a 33 településen működő Alapszolgáltatási Központ fenntartására jött létre. A Szociális Társulás is pályázatot nyújtott be tavaly ősszel gépjármű beszerzésre, amelyet az MVH pozitívan bírált el, és 3.256.000 Ft támogatással járul hozzá egy személygépkocsi beszerzéséhez, amely a 33 település szociális feladatainak ellátása érdekében kerül beszerzésre összesen 4.272.000 Ft összegben. A szükséges önrészt a társulásban résztvevő önkormányzatok lakosságszám arányosan fizetik meg.

 

Önkormányzatunk február 20-i testületi ülésén fogadta el 2014. évi költségvetését. A Somogyjádi Nyugdíjas Egyesület, a Polgárőr Egyesület, a Szabadidő Sportegyesület és az Edzett Ifjúságért Szabadidő Klub számszaki és szöveges beszámolóját a képviselő-testület elfogadta, és azt megköszönte. Köszönjük a civil szervezetek aktív együttműködését, a közösségi és sportrendezvényeken való rendszeres közreműködését.

 

2014. évi közfoglalkoztatásunk keretében két projekt indult a Munkaügyi Központ támogatásával. A mezőgazdaság programelem keretében 17 fő dolgozik március 10-től. Erre a projektre összesen 17.983.000

 

Ft-ot kapunk. A mezőgazdasági programban tovább folytatjuk a zöldségtermelést a Berkenye utcai kertészetben.

 

A másik program a téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás, amelynek keretében 23 főt foglalkoztatunk. Összesen 12.650.000 Ft támogatásban részesül önkormányzatunk e pályázat keretében.

 

A programokban összesen 40 főt foglalkoztatunk, emellett rövid és hosszabb távú közfoglalkoztatással további aktív korúakat tudunk bevonni pár hónapos foglalkoztatásra.

Tuesday the 11th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates