Akadálymentes logó

 

XXI. évfolyam 138. szám 2014/3 június-július

2014-08-05

Tájékoztató a Testület munkájáról

A képviselő-testület május, június és július hónapban négy alkalommal ülésezett. Somogyjád- Osztopán-Edde és Alsóbogát testületekkel közös testületi ülésen tárgyalta a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról és az önkormányzatok 2013. évi pénzbeli és természetbeli ellátásairól szóló beszámolót. Somogyjádon 94 fő részesült gyermekvédelmi kedvezményben, 2 fő kapott óvodáztatási támogatást, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 18 fő részesült. 2013-ban 48 fő kapott beiskolázási segélyt 396.000 Ft összegben, tankönyvtámogatásban 28 fő részesült 172.000 Ft összegben. 9 fő főiskolás illetve egyetemista 195.000 Ft támogatásban részesült Bursa Hungarica ösztöndíj keretében az önkormányzattól.

 

Az Alapszolgáltatási Központ és „Együtt Könnyebb” Időskorúak Otthona is beszámolt 2013. évi működési tevékenységéről. 33 település által létrehozott társulás tartja fenn az intézményt. A családi napközi továbbra is példaértékűen üzemel, óriási segítséget nyújtva a kisgyermekes családoknak. A szociális étkeztetést 33 fő veszi igénybe. Házi segítségnyújtásban 25 fő részesül. Az idősek nappali ellátásában 35 fő gondozott van. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 80 fő számára biztosított. A szociális otthonban jelenleg 21 fő gondozott ellátását biztosítjuk, mely 10 fővel bővül a beruházás befejezését követően. A gyermekjóléti és családsegítő munkatársak rendszeresen segítik a rászoruló családokat.

 

A képviselő-testületek megköszönték és elismerték a szociális területen dolgozók lelkiismeretes munkáját. A képviselő-testület elfogadta, jóváhagyta a Somogyjádi Sportcsarnok Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi gazdasági és szakmai beszámolóját. A Kft. a 2013-as évet 384.000 Ft adózás előtti eredménnyel zárta. Külön köszönetét fejezte ki a testület a dolgozók felé, akik az önkormányzati rendezvények lebonyolításában minden alkalommal részt vállalnak.

 

A Somogyjádért Sport Kultúra Közalapítvány Alapító Okiratát módosította a testület, mellyel a kiemelten közhasznú alapítványi feltételeknek megfelel. A képviselő-testület elfogadta a rendezési terv módosítására a vállalkozói szerződéstervezetet. A rendezési tervet 10 évente kötelező felülvizsgálni, mellyel ezen kötelezettségünknek is eleget kívántunk tenni, illetve az időközben jelentkező beépítési igényeket is szeretnénk a szakhatóságok jóváhagyásával „beépíteni”.

 

Pályázatot nyújtottunk be DDOP-s pályázat keretében az Egészségház nyílászáróinak cseréjére, hőszigetelésére, burkolatcserére és a fűtés felújítására közel 22 millió Ft összegben.

 

Visszatérítendő támogatást biztosítunk a Szabadidő Sportegyesület részére a szabadidő parkba színpadépítésre. Mivel a pályázatot az egyesület adta be, így az ÁFÁ-t is finanszírozzák. A színpad építésének befejezési határideje 2014. szeptember 10.

 

A Dél-Dunántúli Regionális Vízmű-üzemeltető és Szolgáltató Kft-ben a tulajdonostársakkal egyetértésben emelték a törzstőkeértéket 1.000.000 Ft-ra, így 600.000 Ft-ot fizettünk be.

 

Fogadtuk a Fernitzből érkezett küldöttséget, akik jelentős adományt hoztak, melyet a szociális ágazat és

 

a Nyugdíjas Egyesület dolgozóinak és tagjainak segítségével osztottuk ki a rászorulóknak. Köszönjük az osztásban nyújtott segítséget.

 

 Jelenleg mezőgazdasági közfoglalkoztatásban 17 fő dolgozik 2014. december 31-ig. Értékteremtő Projektben 23főt alkalmazunk 2014. október 10-ig. Tanfolyamokra is pályáztunk, így 2 fő állatgondozói, további 9 fő egészségfejlesztő képzésben vesz részt. 3 fő tisztítástechnológiai képzésben vett részt. 2 fő diákmunkást is foglalkoztatunk.

 

Közel 70 fő részére így munkáért jövedelmet tudunk biztosítani, illetve a tanfolyamokra járók is közfoglalkoztatási bérben részesülnek. Dolgozunk már a továbbfoglalkoztatáson is, pályázatot adtunk be a 2014. október 15-től induló programokra. Bízunk abban, hogy támogatni fogják, mellyel az őszi és téli időszakra tudna az önkormányzat munkát, és munkabért biztosítani.

 

Augusztus 21-re minden önkormányzati ingatlanra vonatkozóan adunk be un. KEOP pályázatot, amellyel az épületekre napelemek kerülnének beépítésre, mellyel a villamosenergia felhasználása csökkenne, az épületek fenntartási költsége kedvezőbb lenne. A támogatás - amennyiben a pályázatot kedvező elbírálásban részesítenék - 100%-os intenzitású lenne.


Somogyjád honlapja mellett indítottunk „Somogyjád Község Önkormányzatának hivatalos oldala” néven Facebook oldalt, melyre az éppen aktuális hirdetéseket, tájékoztatókat feltöltjük. Látogatottsága, továbbá a szóban érkezett visszajelzések alapján, jó kezdeményezésnek bizonyult és használatával felgyorsult az információáramlás.

Tuesday the 11th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates