Akadálymentes logó

 

XXII. ÉVFOLYAM 142. szám 2015 / 2 április-június

2015-07-15

Tájékoztató a testület munkájáról

 

 A képviselő-testület 2015 áprilisától, a legutóbbi tájékoztató óta 4 önálló, 1 zárt és 4 együttes testületi ülést tartott. Ezen kívül a társulási tanácsok is üléseztek.

 

Együttes ülésen tárgyalták és egyhangúlag elfogadták a somogyjádi, eddei, alsóbogáti és osztopáni testületek a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását és a tavalyi évi zárszámadását. A közös hivatal gazdálkodását a 2014-es gazdasági évben az önkormányzatok szigorított kincstári rendszerben szabályozták. A tavalyi évre is a szigorú takarékosság volt a jellemző. A hivatal 2015. évi költségvetést módosították a képviselők. Szintén együttes ülésen tárgyalta a négy képviselő-testület a gyámügyi munka értékelését, a személyes szociális ellátásról szóló tájékoztatót, a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és „Együtt könnyebb” Időskorúak Otthona 131 oldalas, mindenre kiterjedő szakmai beszámolóját. A testületek döntöttek arról, hogy pályázatot nyújtanak be az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” jogcímre. Pozitív elbírálás esetén a pályázat keretében a Somogyjádi Közös Önkormányzati Hivatal fűtéskorszerűsítésére, a hivatal épületének hőszigetelésére valamint informatikai eszközbeszerzésre nyílna mód. A támogatás intenzitása 95 %-os, ehhez Somogyjád lakossági lélekszámarányosan 861.880 Ft önerőt biztosít. A közös testületek megismerték Dr. Heffer Attila rendőr alezredes szakmai életútját, és támogatták kaposvári kapitányságvezetői kinevezését. Közösen, egyhangúlag döntöttek a testületek arról is, hogy a 2015-2016-os tanévre tankönyvtámogatást biztosítanak a 4. és a 8. évfolyamon tanuló, ingyenes tankönyvben nem részesülő gyermekek számára. Somogyjád, Edde és Osztopán testületei megtárgyalták a KAVÍZ fejlesztési terveit, elfogadták a pénzügyi beszámolót. A Somogyjád, Várda, Somogyaszaló, Magyaregres testületeiből álló együttes ülés témája emellett a szennyvíz közműtulajdonról szóló beszámoló volt. A képviselők áttekintették az osztatlan közös tulajdonú szennyvízrendszer működtetésének problémáit.

 

A somogyjádi képviselő-testület ülésein – a legteljesebb tájékoztatás érdekében – a polgármesterasszony minden alkalommal beszámolt a két ülés közt történt eseményekről. A testület zárt ülésen hallgatta meg az első három hónap polgármesteri hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót.


A képviselők módosították Somogyjád Község Önkormányzatának 2014.évi költségvetési rendeletét, majd elfogadták a 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámolót. A 2014. évi költségvetést 4 alkalommal kellett módosítani, amelyre a kapott állami támogatások

 

(bérkompenzáció, ágazati pótlék) átvezetése, a 2013. évi pénzmaradvány felhasználása, valamint a Munkaügyi Központ által támogatott közfoglalkoztatás és egyéb saját hatáskörű átcsoportosítások miatt volt szükség. A költségvetés alapján tavaly is igen visszafogott, takarékos gazdálkodás folyt. Összességében a 2014. évi gazdálkodásról elmondhatjuk, hogy a bevételek és a kiadások egyensúlyát sikerült megtartani. A működési feladatoknál jelentkező kiadások fedezete folyamatosan biztosított volt. A beruházásaink, felújításaink megvalósítása a pályázatok függvényében alakult. Az önkormányzat megfontolt, racionális gazdálkodásra törekszik, igyekszik a feladatellátás színvonalát, a gazdálkodás biztonságát továbbra is megtartani. Az önkormányzat módosított előirányzata 928.743.000 Ft volt. A működési bevételek 97%-ban, a fejlesztési bevételek 98 %-ban teljesültek az előirányzathoz viszonyítva. Ki kell emelni a bevételek közül a – tavalyi évben sok vendéget fogadó - vendégház bérleti díját, mint falusi szállás bevételét. A helyi adóbevételek teljesítése összességében 99 %-os volt, 21.201.000 Ft folyt be. Ebből az iparűzési adó összege 14.919.000 Ft volt. A magánszemélyek kommunális adójában nem volt elmaradás, a teljesítés 100 %-os. A települési önkormányzatok rendkívüli támogatásán 7.848.000 Ft-ot, a szociális célú tűzifa támogatásra 1.581.000 Ft-ot nyert önkormányzatunk. Az egyéb működési célú támogatások bevételei közt a hosszabb távú és START mintaprojektben foglalkoztatottak támogatására 55.872.000 Ft-ot kaptunk, az Idősek Otthona TIOP pályázat működési kiadásaira 29.560.000 Ft érkezett. A kiadások mindösszesen 82%-ban teljesültek.. A dologi kiadásoknál az előirányzatokhoz képest 95 %-os, a személyi kiadásoknál 97 %-os a teljesítés. A szociális juttatások teljesítése 98 %-os volt. Összességében 83 %-ban teljesültek a fejlesztési kiadások. Ennek egyrészt oka néhány fejlesztés elmaradása, részleges megvalósítása (pl. a szennyvízrendszer felújításával kapcsolatos kiadások csak részben történtek meg), másrészt előfordult, hogy a számlák áthúzódtak a 2015. évre.

 

A testület elfogadta az önkormányzatnál 2014-ben végzett belső ellenőrzésekről szóló beszámolót, amely megállapított, hogy az önkormányzat intézményeiben dolgozók magas színvonalú szakmai tevékenységet folytattak. A képviselők módosították az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét, amelyre többek közt a bérkompenzáció, a pótlólagos normatívák, a fűnyírótraktor, informatikai eszközök vásárlása miatt volt szükség.

 

A képviselő-testület módosította a tanyagondnoki szolgálatról szólórendeletet, elfogadta a szolgálat szakmai programját. Pályázatot nyújtott be egy Ford Transit típusú tanyagondnoki buszra. Napirenden volt a Somogyjádi Sportcsarnok Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója is, amely 4 fő tevékenységet végez. A kft. a 2014-es évet pozitív eredménnyel zárta. 2013 óta nem változott a térítési díj. Az új előírások miatt ez tovább nem tarható, ezért a testület elfogadta a nyersanyagnorma emelését. A 3-szori étkezés díja napi 20 Ft-tal, az ebéd díja napi 10 Ft-tal emelkedett.

 

A képviselők egyhangúlag elfogadták az önkormányzat 2014-2019-re szóló gazdasági ciklusprogramját, tájékoztatót hallgattak meg a helyi adók behajtásáról. Döntöttek a sporttámogatás felosztásáról. A képviselő-testület mint alapító elfogadta a Somogyjádért Sport - Kultúra Közalapítvány beszámolóját, a kuratórium személyi változásairól döntött. A testület módosította és meghosszabbította a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződését a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft.-vel, Elfogadta A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a község köztisztaságának fenntartásáról szóló rendelet valamint A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítását. Elfogadta A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének következményeiről szóló rendeletet, valamint felülvizsgálta a Helyi Esélyegyenlőségi programot. A testületi tagok beszámolót hallgattak meg a Start munkáról, a közfoglalkoztatás helyzetéről. . A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi könyvtári szolgáltatásainak tájékoztatója kapcsán merült fel, hogy a könyvtár nyitva tartása bővüljön. Így megnövelt nyitva tartással Laczkó-Papné Bank Beáta közművelődési referens is várja a könyvtárlátogatókat. Az önkormányzat támogatta az Országos Mentőszolgálat Alapítványt. A középiskolások és a főiskolások-egyetemisták az előző évnek megfelelően részesülnek beiskolázási támogatásban. A képviselők döntöttek arról, hogy a szabadidőparkban új játszóteret alakítanak ki.

 

A testület megtervezte a nyári falukirándulásokat, megbeszélte a programokat, foglalkozott a nyári napközi megszervezésével.

 

Folyamatos feladatot adott a testületnek a két induló nagy beruházás: a „Háziorvosi alapellátás és védőnői szolgáltatás fejlesztése Somogyjádon” című pályázat, illetve a KEOP-os napelemes pályázat. A két beruházásról külön is olvashatnak lapunkban. Tovább szépült falunk. A virágos településkép érdekében közterületeinken virágosítottunk. Viacolor járda készült az Ifjúsági parkban, több szakaszon felújítottuk a járdát. Az ún. Cinka-közben megoldottuk az áramszolgáltatást, ott is készül a járda. Befejeződött a futballpálya körbekerítése, elkezdődött az öltöző bővítése és felújítása.

 

A társulási tanácsok az integrált szociális intézmény, a Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvoda, valamint a belső ellenőrzési társulás 2014.évi költségvetések módosításáról és zárszámadásáról szavaztak. Elfogadták a 2015.évi költségvetések módosítását is. Az óvodai társulás ülésén elhangzott, hogy megoldott a nyári ellátás. A tanács módosította a Társulási Megállapodást azzal, hogy azokon a településeken, ahol nincs lehetőség családi napközire, engedélyezte a csoportonkénti maximum 5 fő bölcsődés felvételét.

 

/Lőrinczné Kiss Ilona/

Thursday the 7th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates