Széchenyi 2020. - befektetés a jobe
Akadálymentes logo

 

Könyvtár
Nyitvatartás

Hétfő:

12.00 órától 14.00 óráig

Kedd:

10.00 órától 12.00 óráig

Szerda:

12.00 órától 14.00 óráig

Csütörtök:

12.00 órától 14.00 óráig

- páratlan héten

Csütörtök

16.00 órától 18.00 óráig

- páros héten

Péntek:

12.00 órától 14.00 óráig

Szombat

10.00 órától 12.00 óráig

Küldetésnyilatkozat

A Községi Könyvtár - mint a település nyilvános könyvtári szolgáltató helye - feladatának tekinti, hogy az érdeklődők legszélesebb köre számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerését, a folyamatos önművelést, a színvonalas szórakozást, a szabadidő hasznos eltöltését. Ennek érdekében támogatja:

  • az egyéni tanulást, önképzést,
  • az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges közhasznú ismeretek megszerzését,
  • a település és környéke természeti értékeinek, kulturális és néprajzi hagyományainak bemutatását, gyűjtését,
  • a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók, valamint a hátrányos helyzetűek (vakok, gyengén látók, mozgásukban korlátozottak) ellátását,
  • a gyermekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzésének segítését.


A könyvtári szolgáltató hely használatának szabályzata

A könyvtárba beiratkozhat minden magyar állampolgár, aki a könyvtárhasználati szabályzatot elfogadja és betartja.  A könyvtári tagság egy naptári évre szól, és minden év elején megújítható. (Tartozás esetén a tagsági viszony csak a tartozás rendezése után szűnhet meg.) Beiratkozáskor a következő személyes adatokat kell megadni és igazolni:

-  név,

-  születési hely és idő,

-  anyja neve,

- lakcím (ideiglenes lakcím),

- személyigazolvány vagy útlevél száma.

A könyvtár a személyi adatok védelméről az idevonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik. Önálló keresettel nem rendelkező személyeknek egy jótálló kezességvállalása szükséges.

Beiratkozási díj egy naptári évre ingyenes.

A könyvtár szolgáltatásai:

A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg az alapszolgáltatások. A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak az adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálhatja.

1.   Ingyenes alapszolgáltatások:

- könyvtárlátogatás,

- az állomány helyben használata,

- az állományfeltáró eszközök használata,

- információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

2. Minden, az első pontban fel nem sorolt szolgáltatás beiratkozáshoz kötött.  Igénybe   vehető szolgáltatások az alapszolgáltatásokon túl:

- könyv, napilap és folyóirat, CD, DVD kölcsönzése,

- könyvtárközi kölcsönzés,

- számítógép és internet használata, nyomtatás.

3.   Ezeken a szolgáltatásokon felül lehetőség van még:

- fénymásolásra,

- dokumentumok házhoz szállítására,

- stb.

A könyvtárat a látogatók csak nyitvatartási időben használhatják. Kivéve a szervezett foglalkozásokat és rendezvényeket.

A kölcsönzés szabályai:

  • Az olvasó minden alkalommal hozza magával az olvasójegyét.
  • Egy alkalommal kölcsönözhető dokumentumok száma: 3 db.
  • Kölcsönzési határidő: 3 hét.
  • Hosszabbítási lehetőség: 1 alkalommal 3 hét.
  • Nem, illetve csak külön engedéllyel kölcsönözhetők ki a kézikönyvek, friss napilapok és folyóiratok stb. Ezeket a dokumentumokat legkésőbb a következő kölcsönzési nap elején vissza kell hozni.
  • A kölcsönzés alatt álló dokumentumra olvasói kérésre előjegyzés vehető fel. Ebben az esetben a dokumentum nem hosszabbítható. A dokumentum beérkezéséről az előjegyzőt a könyvtár értesíti.
  • Ha az olvasó a kölcsönzés határidejét nem tartja be, késedelmi díjat köteles fizetni. A késedelmi díj mértéke: dokumentumokként napi 100 Ft.
  • A könyvtár könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítja azokat a dokumentumokat, amelyek nem találhatók meg az állományban. A kérés díjtalan, de esetenként a küldő könyvtár kölcsönzési díjat kérhet, ennek összege, valamint a visszaküldés postaköltsége a kérőt terheli.
  • Az elveszett vagy megrongált könyvtári dokumentumok árát az olvasó köteles megtéríteni a mindenkori becsült forgalmi értékén.A könyvtáros segítséget nyújt a katalógusok, adatbázisok, internet használatához. A számítógépek, és az internet használatára külön szabályzat vonatkozik.

A könyvtár állományát és szolgáltatásait csak rendeltetésszerűen szabad használni, a kárt okozók kötelesek az okozott kárt megtéríteni. Különösen indokolt esetben (sorozatos károkozás, szabályszegés stb.) a könyvtár használatától az olvasó időlegesen vagy véglegesen eltiltható.

A könyvtár munkahely, ezért minden használójától elvárjuk a fegyelmezett, csendes magatartást.

A számítógép-használat szabályai

o       A számítógépet beiratkozott olvasó veheti igénybe. A számítógépek használata ingyenes

o       A számítógépek használata érkezési sorrendben történik, várakozás előfordulhat.

o       Egy géphez legfeljebb ketten ülhetnek le.

o       A számítógépek alapbeállításait, rendszerét, programjait (internet-kezdőoldal, képernyővédő, háttér stb.) tilos megváltoztatni. Használat után ne kapcsolja ki a számítógépet!

o    Tilosak az érvényes magyar törvényekbe ütköző cselekmények, ideértve a következőket, de nem korlátozódva ezekre:

§         mások személyiségi jogainak megsértése; tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramis-, pilótajáték); a szerzői jogok megsértése; software szándékos és tudatos illegális terjesztése,

§         másokra nézve sértő, mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő, másokat zaklató tevékenység, továbbá a közízlést és a közszemérmet sértő internetes oldalak látogatása (pl. pornográf anyagok közzététele),

§         mások munkájának indokolatlan és túlzott mértékű zavarása vagy akadályozása (pl. kéretlen levelek küldése).

o       Az internet-elérési lehetőség könyvtárunkban az információkeresést, a művelődést és a kulturált szórakozást szolgálja. A használati szabályzat be nem tartása, a közízlést és a közszemérmet sértő képek, honlapok látogatása a számító-géphasználatból való kizárást vonja maga után.

o       A számítógépek merevlemezére írt dokumentumok, letöltött vagy telepített programok a gép újraindításakor automatikusan törlődnek, ezért amit meg kíván őrizni - saját érdekében - mentse hajlékony lemezre, pen-drive-ra.  CD használata lehetséges, de CD-re írni nem lehet.

o       A katalógusból, az adatbázisokból, Internetről, stb. letöltött dokumentumokat - térítés ellenében - ki lehet nyomtatni.

o       (Minden kinyomtatott oldal 10 Ft.  (Ha szükséges, kérje a könyvtáros segítségét!))

A számítógép esetleges rendellenes működését jelezze a könyvtárosnak!

A könyvtáros segítséget nyújt a különböző katalógusok, adatbázisok vagy az internet használatához.

Jelen szabályzat megsértéséből eredő károkért a felhasználók anyagi felelősséggel tartoznak.

A könyvtár szolgáltatásai

  • könyvkölcsönzés
  • audiovizuális dokumentumok használata helyben
  • audiovizuális dokumentumok kölcsönzése
  • elektronikus dokumetumok helyben használata
  • hangoskönyvek könyvtárközi kölcsönzése
  • könyvek, dokumentumok házhoz szállítása
  • újságok, folyóiratok helyben olvasása
  • folyóirat-kölcsönzés
  • könyvtárközi kölcsönzés
  • fénymásolás
  • számítógép-használat internet-hozzáféréssel
  • nyomtatás
  • szkennelés
  • telefax
  • gyermekfoglalkozások
  • könyvtári órák
  • kiállítás
  • egyéb könyvtári rendezvény (író-olvasó találkozó, könyvbemutató stb.)
  • helytörténeti információszolgáltatás, kutatás, gyűjtés
  • információkérés telefonon
  • információkeresés adatbázisokban
  • közhasznú információk szolgáltatása


Folyóirataink

  • Ifjúsági Magazin


Könyvajánló

Thursday the 20th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates