Széchenyi 2020. - befektetés a jobe
Akadálymentes logo

 

Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola

Iskola

 

Postai cím: 7443 Somogyjád, Bogáti u. 1.
Tel: 82/ 589-026
Fax: 82/ 489-607

 

Tóthné Bali Klári igazgató 30/536-4976

Honlap: https://illyes-sjad.edu.hu/

Facebook oldal

 

Iskolánkról

Intézményünk többcélú, közös igazgatású nevelési-oktatási intézmény. Mintegy 40 közalkalmazott foglalkoztatását és 200 tanuló nevelését-oktatását biztosítjuk. Intézményegységeink: általános iskola és alapfokú művészetoktatás. Intézményünkhöz az osztopáni telephely kapcsolódik, tagintézményünk a jutai iskola. OM azonosítónk: 200419

Nevelési-oktatási kínálatunk sokrétű, színes képet mutat:

1 - 2. évfolyamos iskolaotthonos oktatás
nem kötelező és tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök, sportfoglalkozások     
egyéni tehetséggondozás, felzárkóztatás 
képesség kibontakoztató felkészítés, integrációs nevelés – oktatás 
napközi otthon 
művészetoktatás: táncművészeti ágban néptánc tanszakon; zeneművészeti ágban billentyűs, pengetős tanszakon 
sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása, egyéni – csoportos terápiája 
beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztése 
iskolapszichológia 
a szakszolgálati feladatok közül a logopédiai és gyógytestnevelési ellátást a Somogy Megyei Szakszolgálati Intézmény
speciális utazó szakemberekkel helyben biztosítja számunkra 

Intézményünk meleg, szeretetteljes légkörben, de magas követelmények állításával igyekszik a tanulók testi-, lelki-, szellemi fejlesztésének egységét megvalósítani. Kiemelt területként kezeljük a középiskolai felvételihez és majdan az érettségihez kapcsolódó tantárgyakat, nevezetesen a matematika, magyar, az idegen nyelv, a történelem és az informatika oktatását. A tanórák és a tanórán kívüli foglalkozások, az iskolán kívüli programok a tanulók komplex személyiségfejlesztését szolgálják. Dolgozóinkkal és diákjainkkal a települések, valamint Somogy megye közéletében, kulturális életében jelentős szerepet vállalunk.

Nevelési alapelveink

„Szeretni kritika nélkül együgyűség,
kritizálni szeretet nélkül becstelenség.”

                                                                                                            / Németh László /

Az intézmény vezetője és valamennyi dolgozója elkötelezett a minőségi oktatás biztosításában. A partneri igények figyelembe vételével folyamatosan törekszünk az intézmény által nyújtott szolgáltatások bővítésére, további fejlesztésére. Minden tevékenységünket – a nevelés és oktatás terén egyaránt – a gyermekek okos szeretete hatja át. Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi – erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja. A „bátorító – elfogadó” nevelői magatartást következetesen alkalmazzuk, amely pozitív tükör a gyermekek számára. Minden tevékenységünket, hétköznapjainkat áthatja a gyermekek önismeretének, együttműködési készségének, akaratának, segítőkészségének, empátiájának fejlesztése. A kommunikációs- és viselkedéskultúra elsajátíttatásával kialakítjuk a tárgyi és személyes világban való eligazodás képességét, a konstruktív életvezetés, és az egészséges életmód készségét. Munkánkat egyfelől a következetes követelés és igényesség, másrészt a gyermekek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság jellemzi. Nevelőmunkánk során gondoskodunk az érzelmi biztonságot nyújtó, családias, derűs, szeretetteljes légkör megteremtéséről; felismerjük és elismerjük a másságot, lehetőséget biztosítunk a gyerekek teljes személyiségének kibontakoztatására. A néphagyományok, népszokások megismertetésével megőrizzük kultúránkat, értékeinket. Egyénre szóló anyanyelvi fejlesztést valósítunk meg. Figyelmet fordítunk arra, hogy a nehezebben szocializálható, lassabban fejlődő, érzékszervi vagy mozgássérült gyerekek is kielégíthessék társas szükségleteiket.

Törekvéseink a szülőkkel közösek, ezért a családokat a legfontosabb segítőnknek tekintjük. Küldetésünk tehát, hogy a rendelkezésünkre álló összes eszközzel minőségi nevelést és oktatást biztosítsunk diákjaink számára, hogy sokoldalú, nyitott, érdeklődő, kreatív, megértő személyiséggé váljanak. Kitűzött céljaink megvalósításához esztétikus, egészséges, biztonságos, kulturált környezetben, korszerű eszközök segítségével neveljük gyermekeinket.

Thursday the 20th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates