Akadálymentes logó

 

Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Postai cím: 7443 Somogyjád, Bogáti u. 1.
Tel: 82/ 589-026
Fax: 82/ 489-607

Honlap: www.jadsuli.eoldal.hu/

Intézményünk többcélú, közös igazgatású nevelési-oktatási intézmény. Mintegy 100 közalkalmazott foglalkoztatását és 650 tanuló nevelését-oktatását biztosítjuk. Intézményegységeink: általános iskola és alapfokú művészetoktatás. Tagintézményünk az osztopáni, a jutai, a mezőcsokonyai és a mernyei általános iskola, amely tagintézményhez somogygeszti iskola telephelyként csatlakozik. OM azonosítónk: 200419

 Nevelési-oktatási kínálatunk sokrétű, színes képet mutat:

§  1 - 4 évfolyamos iskolaotthonos oktatás

§  nem kötelező és tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök, sportfoglalkozások    

§  egyéni tehetséggondozás, felzárkóztatás

§  képesség kibontakoztató felkészítés, integrációs nevelés – oktatás

§ napközi otthoni a felső tagozaton

§ művészetoktatás: táncművészeti ágban néptánc tanszakon; zeneművészeti ágban billentyűs, fúvós, pengetős vonós és tekerő valamint zongora tanszakon

§ sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása, egyéni – csoportos terápiája

§ beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztése

§ iskolapszichológia

§ a szakszolgálati feladatok közül a logopédiai és gyógytestnevelési ellátást a Somogy Megyei Szakszolgálati Intézmény speciális utazó szakemberekkel helyben biztosítja számunkra

Intézményünk meleg, szeretetteljes légkörben, de magas követelmények állításával igyekszik a tanulók testi-, lelki-, szellemi fejlesztésének egységét megvalósítani. Kiemelt területként kezeljük a középiskolai felvételihez és majdan az érettségihez kapcsolódó tantárgyakat, nevezetesen a matematika, magyar, az idegen nyelv, a történelem és az informatika oktatását. A tanórák és a tanórán kívüli foglalkozások, az iskolán kívüli programok a tanulók komplex személyiségfejlesztését szolgálják. Dolgozóinkkal és diákjainkkal a települések, valamint Somogy megye közéletében, kulturális életében jelentős szerepet vállalunk.

 

Nevelési alapelveink

„Szeretni kritika nélkül együgyűség,

kritizálni szeretet nélkül becstelenség.”

                                                                                                            / Németh László /

Az intézmény vezetője és valamennyi dolgozója elkötelezett a minőségi oktatás biztosításában. A partneri igények figyelembe vételével folyamatosan törekszünk az intézmény által nyújtott szolgáltatások bővítésére, további fejlesztésére. Minden tevékenységünket – a nevelés és oktatás terén egyaránt – a gyermekek okos szeretete hatja át. Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi – erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja. A „bátorító – elfogadó” nevelői magatartást következetesen alkalmazzuk, amely pozitív tükör a gyermekek számára. Minden tevékenységünket, hétköznapjainkat áthatja a gyermekek önismeretének, együttműködési készségének, akaratának, segítőkészségének, empátiájának fejlesztése. A kommunikációs- és viselkedéskultúra elsajátíttatásával kialakítjuk a tárgyi és személyes világban való eligazodás képességét, a konstruktív életvezetés, és az egészséges életmód készségét. Munkánkat egyfelől a következetes követelés és igényesség, másrészt a gyermekek jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság jellemzi. Nevelőmunkánk során gondoskodunk az érzelmi biztonságot nyújtó, családias, derűs, szeretetteljes légkör megteremtéséről; felismerjük és elismerjük a másságot, lehetőséget biztosítunk a gyerekek teljes személyiségének kibontakoztatására. A néphagyományok, népszokások megismertetésével megőrizzük kultúránkat, értékeinket. Egyénre szóló anyanyelvi fejlesztést valósítunk meg. Figyelmet fordítunk arra, hogy a nehezebben szocializálható, lassabban fejlődő, érzékszervi vagy mozgássérült gyerekek is kielégíthessék társas szükségleteiket.

Törekvéseink a szülőkkel közösek, ezért a családokat a legfontosabb segítőnknek tekintjük. Küldetésünk tehát, hogy a rendelkezésünkre álló összes eszközzel minőségi nevelést és oktatást biztosítsunk diákjaink számára, hogy sokoldalú, nyitott, érdeklődő, kreatív, megértő személyiséggé váljanak. Kitűzött céljaink megvalósításához esztétikus, egészséges, biztonságos, kulturált környezetben, korszerű eszközök segítségével neveljük gyermekeinket.

Saturday the 19th. Hosted by KoViSoft.Hu - Joomla Templates